دانلود مستقیم مقایسه

یوزنت دهنده بالا با آزمایش رایگان

رتبهنامآزمایش رایگانرمزگذاری SSLارزشقیمتاطلاعات
Giganews
مرور
بازدید از سایت
UseNetServer
مرور
بازدید از سایت
EasyNews
مرور
بازدید از سایت
Newshosting
مرور
بازدید از سایت
ThunderNews
مرور
بازدید از سایت

یوزنت ارائه دهنده برتر جدول مقایسه

 
Giganews

UseNetServer

EasyNews

Newshosting

ThunderNews

NewsDemon
ارزش
قیمت
سرعت
نگهداری
قابلیت اطمینان
پشتیبانی
حفاظت
هزینه هر 1 ماه$4.99 به $29.99 (متفاوت است)$10.00 به $17.95 (متفاوت است)$9.98 به $29.94 (متفاوت است)$9.99 به $19.95 (متفاوت است)$6.99 به $21.99$8.99 به $19.95 (متفاوت است)
ارتباط مستقیم20 به 50 (متفاوت است)10 به 20 (متفاوت است)5030 به 60 (متفاوت است)5050
روز از نگهداری دودویی2036+1610+2337+10081200+
رمزگذاری SSL
گروه های خبری بدون سانسور
انتقال نامحدود
آزمایش رایگان
سخنگو رایگان
مدت پایین برنامه1 ماه3 روز1 ماه1 ماه1 ماه1 ماه
سهمیه پایین برنامه5GBUnlim20GB50GB w / رول10GB15GB
اتصال پایین برنامه202050305050
SSL پایین برنامه256ذره256ذره256ذره256ذره256ذره256ذره
نگهداری پایین برنامه302036+1610+2337+10081200+
کم هزینه برنامه$4.99 $5.00 $9.98 $10.00 $4.68 $8.99
مدت طرح متوسط1 ماه1 ماه1 ماه1 ماه1 ماه1 ماه
متوسط ​​برنامه چه50GBUnlim40GBUnlim50GB45GB
طرح متوسط ​​اتصال202050305050
متوسط ​​برنامه SSL256ذره256ذره256ذره256ذره256ذره256ذره
نگهداری برنامه متوسط2036+1610+2337+10081200+
هزینه برنامه متوسط$14.99 $10.00 $14.97 $14.95$9.37 $12.99
مدت برنامه بالا1 ماه3 ماه1 ماه1 ماه1 ماه1 ماه
سهمیه طرح بالاUnlimUnlim150GBUnlimUnlimUnlim
اتصال برنامه بالا502050605050
SSL طرح بالا256ذره256ذره256ذره256ذره256ذره256ذره
نگهداری برنامه بالا1651+1610+2337+10081200+
هزینه برنامه بالا$29.99 $47.95 $29.94 $19.95 $14.99$19.95
 بازدید از سایتبازدید از سایتبازدید از سایتبازدید از سایتبازدید از سایتبازدید از سایت
 بررسیهایبررسیهایبررسیهایبررسیهایبررسیهایبررسیهای